Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele makstud tasud

GSK Eesti avalikustab koos teiste Ravimitootjate Liidu liikmesettevõtetega Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) avalikustamiskoodeksi alusel kõik 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele tehtud maksed.

Lisaks avalikustamisele teeme jätkuvalt täiendavaid samme selleks, et aidata kaasa läbipaistvama ja usaldusväärsema koostöö kujundamisele ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahel. 2013. aasta lõpus võtsime vastu kolm põhimõttelist muudatust suhtlemisel tervishoiutöötajatega. Antud põhimõtteid rakendatakse globaalselt GSK-s alates 2016. aasta jaanuarist.

Esiteks: meie müügiesindajate töötasu ei ole enam seotud müügitulemustega.

  • Alates 2015. aasta jaanuarist ei sõltu GSK müügiesindajate töötasu enam individuaalsete müügieesmärkide täitmisest. Investeerime püsivalt oma esindajate koolitamisse, et nad suudaksid oma teadmiste ja oskuste varal pakkuda tervishoiutöötajatele vajalikku teavet. Neid premeeritakse selle alusel, kui kvaliteetne on nende suhtlus tervishoiutöötajatega.

Teiseks: jätkame arstide täiendkoolituse toetamist, aga uudsetel viisidel.

  • Oleme seisukohal, et ravimitööstusel on arstide ja õdede täiendkoolituse toetamisel väga oluline roll. Nüüdsest anname toetusi erialaorganisatsioonidele, kes ise otsustavad kellele need suunatakse.
  • Enam ei olene meist, millised tervishoiutöötajad saavad toetust teaduskonverentsidel osalemiseks. Selle asemel anname rahastamisvahendid üle sõltumatutele erialaorganisatsioonidele, kes suunavad need ise lähtuvalt oma sisemistest põhimõtetest edasi. GSK neid otsuseid ei suuna ega mõjuta.

Kolmandaks: me ei tasusta enam meie nimel esinevaid tervishoiutöötajaid.

  • GSK ei tasusta enam tervishoiutöötajaid, kes räägivad meie retseptiravimitest ja vaktsiinidest neile, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või kes saavad nende väljakirjutamist mõjutada. Selle asemel töötame välja uusi digitaalseid, personaalseid ja reaalajas toimivaid rakendusi, mis aitavad parandada teabe edastamist tervishoiutöötajatele. Samuti arendame aktiivselt GSK-s töötavaid arste ja eksperte, et neil oleks võimalus ise jagada rohkem teavet meie ravimitest raviasutustes töötavatele arstidele ja vastata nende kohta tekkinud küsimustele.

Tervishoiutöötajad on ka edaspidi GSK jaoks hinnatud koostööpartnerid ning tasustame neid endiselt tegevuse eest, mis ei ole seotud müügiedendusega ning mis ei ole nende osaluseta võimalik. Sellisteks tegevusteks on näiteks kliiniliste uuringute korraldamine ning nõustamise ja turu-uuringute läbiviimine, mis annavad meile olulist teavet haiguste ja nende ravi kohta.

Avalikustamise ja uute tööpõhimõtete kasutuselevõtuga aitame kaasa läbipaistvama ja usaldusväärsema koostöö kujundamisele ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahel. Olles läbipaistvad ja avatud, saame me tugevdada ühiskonnas arusaama, et koostöö ravimitootjate ja arstide vahel on tervishoiu arendamisel kriitilise tähtsusega. 

Kokkuvõte GSK Eesti 2017. aasta aruandest


GSK investeeris Eestis teadus- ja arendustegevustesse 824 267 eurot ning tervishoiutöötajaid ja -organisatsioone toetati 107 281 euroga.

Tervishoiutöötajaid tasustati kokku summas 16 960 eurot lepinguga sõlmitud teenuste eest. Arste on tasustatud GSK-le osutatud konsultatsioonide ja ekspertnõu andmise eest. Tasustatud koostööd tehti tervishoiutöötajatega, kes on tunnustatud eksperdid GSK fookusteraapiaaladel. Nõustamised on vajalikud selleks, et aidata paremini mõista patsientide vajadusi. 

Tervishoiuasutusi ja erialaseltse toetati kokku summas 90 321 eurot. Antud summa sisaldab erialaseltsidele ja tervishoiuasutustele antud annetusi ja grante kogusummas 49 007 eurot, samuti toetusi erinevate arstiteaduslike konverentside ning seminaride korraldamise eest. 

2017. aastal GSK Eesti poolt tehtud maksete koondaruanne ja selgitused on leitavad siit.