Meie tegevus

Muudame oma töömudelit, et GSK jaoks olulisi väärtusi veelgi tihedamalt oma tegevusse lõimida.

Ootame oma töötajatelt ja koostööpartneritelt meie põhiväärtuste järgimist, milleks on patsiendikeskus, ausus, lugupidav suhtumine inimestesse ning läbipaistvus. Soovime mõista, mida ühiskond meilt ootab, ja võimaluse korral neid ootusi ületada. Selleks et veelgi paremini järgida meie jaoks olulisi väärtuseid, ületame ravimitööstuses kehtivaid norme.

Müügi- ja turunduspõhimõtted

Müügiesindajad lähtuvad patsiendi vajadustest

Oleme teinud muudatusi müügimeeskondade tasustamispõhimõtetes. Meie ravimiesindajatele ei kehti enam üheski riigis isiklikud müügieesmärgid. Selle asemel lähtutakse tasustamisel nende erialateadmiste tasemest, patsientidele parema ravi tagamiseks pakutavate teenuste kvaliteedist ning üldisematest tulemuslikkuse näitajatest. Müügimeeskonnad keskenduvad kliendi vajadustele ja sellele, et võimaldada patsientidele paremat ravi.

Nii meie müügi- ja turundustöötajad kui ka asjaomased kolmandad osapooled juhinduvad müügiedenduse ning kliendisuhtluse tegevusjuhendist.

Muudatused tervishoiutöötajatega lävimises

Meie kindel eesmärk on pidada teadusringkondadega pidevat mõttevahetust ja toetada meditsiinihariduse andmist. Oleme ümberkorraldanud ja ajakohastanud reegleid, seoses tervishoiutöötajatega suhtlemisel.

Alates 2016. aasta jaanuarist ei maksa me enam tervishoiutöötajatele tasu, kui nad esinevad meie retseptiravimite ja vaktsiinidega seotud ettekannetega ravimite väljakirjutajatele. Jätkuvalt tasustame tervishoiutöötajaid kliinilistes uuringutes osalemise ja nendega seotud teenuste eest. Nendele tasudele kehtivad ranged kontrolliabinõud ja neid makstakse õiglase turuväärtuse järgi.

GSK on teinud muudatusi ka meditsiinialaste teadmiste laiendamise toetamisel. Meist ei olene enam, millised konkreetsed tervishoiutöötajad saavad toetust teaduskonverentsidel osalemiseks. Selle asemel anname rahastamisvahendid üle sõltumatutele erialaasutustele, kes suunavad need ise lähtuvalt oma sisemistest põhimõtetest edasi üksikisikute kasutusse. GSK neid otsuseid ei suuna ega mõjuta. See on oluline põhimõte, milles oleme ravimitööstuses teerajajaks. Anname oma panuse ka sõltumatusse meditsiiniharidusse, rahastades tunnustatud haridusasutuste õppeprogramme. Need õppeprogrammid on sõltumatud ja me ei mõjuta kuidagi nende sisu.

Et edastada tervishoiutöötajatele teavet meie ravimite kohta just neile sobivas vormis ja sobival ajal, teeme suuri investeeringuid nii digitaalsete platvormide ja võimaluste kui ka ettevõttesiseste meditsiiniliste ressursside arendamisse.

Uurimispõhimõtted

Meie äritegevuse keskmes on uurimis-­ ja arendustegevus ning korraldame kõigis riikides oma uurimistegevust kooskõlas rangete eetika- ja kvaliteedinormidega. Peame alati kinni üldtunnustatud nõuetest ning hea meditsiini­ ja eetikatava ning aususe põhimõtetest, olenemata sellest, kas kõne all on patsiendi ohutus kliinilises uuringus või loomade kaasamise vajadus meie uurimistegevusse.

Et vastata kõigile küsimustele, räägime avalikult oma uurimistegevusest ning hoiame pidevalt sidet akadeemiliste ringkondade teadlaste, reguleerivate asutuste, poliitikakujundajate ja teiste huvirühmadega.

Uurimistöö läbipaistvus

Uute ravimite ohutuse ja efektiivsuse tõestamiseks viiakse läbi kliinilisi uuringuid. Oluline on tagada uuringu andmete kättesaadavus, olenemata sellest, kas uuringutulemused on positiivsed või negatiivsed, eesmärgiga võimaldada uuringute jätkamist. Samuti aitab see tagada nende tuhandete uuringus osalevate vabatahtlike ja patsientide panuse parima võimaliku kasurtamise.

Alates 2004. aastast on internetis kättesaadav kliiniliste uuringute register, kuhu on koondatud teave GSK uuringutest ja nende tulemustest. Oleme viimastel aastatel olnud ravimitööstuses teenäitajaks, jagades uuringute kohta teavet ja andmeid. Teabe jagamise eesmärgiks on edendada arstiteadust ja patsientidele pakutavaid ravivõimalusi. Oleme esimene ettevõte, kes avalikustas kliiniliste uuringute aruanded. Reguleerivatele asutustele esitatud taotlused põhinevad just neil ametlikel aruannetel, mis sisaldavad põhjalikku teavet meie uuringute korralduse, meetodite ja tulemuste kohta. Need aruanded, millest on eemaldatud patsientide isikuandmed, avaldatakse meie kliiniliste uuringute registris.

Oleme ka esimene ravimifirma, kes ühines All Trials initsiatiiviga, mille eesmärgiks uuringute registreerimine ja tulemuste avaldamine.

2012. aastast jagame üksikasjalikke kliiniliste uuringutga seotud tulemusi eesmärgiga toetada edasist uurimistegevust, mis võib olla abiks teadustöö ja patsientidele pakutavate ravivõimaluste edendamisel. Patsientide konfidentsiaalsuse tagamiseks on kõik andmed anonüümsed. Nendele andmetele juurdepääsuks peavad uuringu korraldajad esitama sõltumatule kogule uurimistaotluse. 

GSK töötas välja ka süsteemi, et uuringute korraldajad pääseksid vajalikule infole ligi elektroonselt. Kolme aasta jooksul on süsteemi sisestatud 1700 rahvusvahelist kliinilist uuringut, mille GSK on kaastate jooksul läbi viinud, lisaks sisaldab see veel 12 teiste ettevõtte kliinilist uuringut.

Uurimistulemuste jagamine

Jagame varasemast laiemalt oma eriteadmisi ja oskusteavet ning uuringuandmeid tähelepanuta jäänud troopiliste haiguse kohta. Otsime ka võimalusi intellektuaalse omandi jagamist, selleks et arengumaades levivate haiguste ravi edendamiseks.

 

Eetiline käitumine ja kolmandad osapooled

Eetiline käitumine on GSK jaoks esmatähtis ja meie kindel eesmärk on tegutseda alati ausalt. Meie ettevõtte kõigis tegevusvaldkondades kehtivad selged põhimõtted ja nõuetele vastavad reeglid, muu hulgas ka müügiesindajatele tasustamise, ravimite ja vaktsiinide turundamise ning sidusrühmadega koostöötegemise kohta.

Erinevate riikide äriüksustes kehtivad nõuetekohased tegevuskavad, mis põhinevad samadel normidel. Nende hulka kuuluvad näiteks meie tegevusjuhend, mis annab ülevaate väärtustest ja käitumispõhimõtetest, mille järgimist meie töötajatelt oodatakse. Samuti meie müügiedenduse ja kliendisuhtluse tegevusjuhend, mis kehtib kõigile müügi- ning turundustegevusega seotud töötajatele ja meie nimel tegutsevatele kolmandatele pooltele.

Kõigil GSK töötajatel on juurdepääs rikkumistest teatamiseks, mida nad saavad kasutada nii nõuannete saamiseks kui ka rikkumiskahtlusest teatamiseks. Teateid saab vajadusel edastada anonüümselt.

Kui soovite lisateavet meie eetilise käitumise põhimõtete ja 2016. aasta majandustulemuste kohta, tutvuge meie vastutustundliku äritegevuse lisaga 2016.

Koostöö kolmandate osapooltega

Meie koostööpartnerid, sealhulgas vahendajad, edasimüüjad ning sidusettevõtted (milles meil on osalus), aitavad meil töötada välja ravimeid, vaktsiine ja tooteid, mida patsiendid ning tarbijad vajavad. Kulutame igal aastal miljardeid, et hankida kümnetelt tuhandetelt tarnijatelt erinevaid tooteid ja teenuseid. Oluline on tugevdada suhteid meie äritegevuse jaoks oliliste koostööparteritega, kes jagavad meiega samu väärtusi ning tegutsevad vastutustundlikult ja eetiliselt. 

Peale GSK altkäemaksu­ ja korruptsioonivastaste normide järgimise ning töötajate õiguste tagamise, ootame oma koostööpartneritelt kvaliteedi­, töötervishoiu ja ­ohutuse ning keskkonnanõuete täitmist. Need põhimõtted on selgelt sõnastatud meie avalikus teadaandes koostöö kolmandate osapooltega.

Suhtlemine avalikkusega ja patsientide huvide kaitse

Teeme koostööd valitsusasutuste, poliitikakujundajate, organisatsioonidega ja erialaühendustega, selleks et seista hea patsientide huvide eest ning ühtlasi edendada ka oma äritegevust. Samuti teeme koostööd patsientide tugirühmadega, selleks et neilt kogutud teadmiste abil töötada välja uusi tooteid, mis vastaksid paremini nende vajadustele.

Tagame, et meie lävimine poliitiliste sidusrühmadega ja patsientide huve kaitsvate organisatsioonidega on alati sünnis, eetiline ja läbipaistev. Sellest annab ülevaate meie uus rahvusvaheline juhend patsiendiorganisatsioonidega suhtlemise kohta.

Patsientide huvide kaitse

Ravimid ja vaktsiinid toovad kasu nii üksikpatsientide kui ka rahvatervise seisukohast. Selle realiseerimiseks tuleb ravimite ja vaktsiinide uurimis-­, arendus­- ning turundustegevuse kõigis etappides teha koostööd ettevõtteväliste organisatsioonidega. See võimaldab meil kasutada ära patsientide, teadlaste, arstide ja teiste tervishoiutöötajate eriteadmisi, et saada parem ülevaade sellest, kuidas teha uurimistööd kõige tõhusamal moel, teha edusamme ravis ning rahuldada patsientide vajadusi.

Mõnel juhul tähendab see seda, et GSK eraldab organisatsioonile või üksikisikule rahalisi vahendeid. Mõistame, et sellised sidemed võivad tekitada küsitavusi, seepärast püüame tagada, et selliste tasude maksmine ja nende eesmärgid on alati läbipaistvad.

Kuna GSK on oma tegevustes suunanud oma tähelepanu HIV ja hingamissüsteemi ravimitele ning vaktsiinide tootmisele, siis nendest fookusaladest lähtutakse ka rahastamisotsuste tegemisel.