Meie väärtused

Meie põhiväärtused on patsiendikesksus, ausus, läbipaistvus ja lugupidav suhtumine inimestesse. Ootame oma töötajatelt samade väärtuste austamist ning alati läbipaistvat ja ausat tegutsemist.

Meie põhiväärtused on patsiendikesksus, ausus, läbipaistvus ja lugupidav suhtumine inimestesse. Ootame oma töötajatelt samade väärtuste austamist ning alati läbipaistvat ja ausat tegutsemist.

Sihikindel juhtimine aitab töötajatel oma otsustes juhinduda kõigist meie olulistest väärtustest. Me pakume oma töötajatele individuaalseid arenguvõimalusi ja premeerime neid ­tulemuste eest. Soovime, et kõik GSK töötajad oleksid uhked selle üle, mida nad teevad,samuti ettevõtte üle, kus nad töötavad ja positiivsete muutuste üle, mida nad ühiskonnale pakuvad.

 

Patsiendikesksus

Keskendume üksikisikutele ja lähtume alati sellest, mis on patsientide jaoks parem. Meie eesmärk on järgida kõiki meditsiinivaldkonnas kehtivaid norme ja reegleid. Lisaks püüame tagada tarneahela tõhusa toimimise ja juhtimise, selleks et tootmismeeskonnad saaksid toimetada vajalikke ravimeid ning tooteid patsientide ja tarbijateni.

Selleks et parandada tervishoidu ja töötada välja uusi ravimeid ning vaktsiine, tuleb meil teha koostööd partnerite ja klientidega.

Patsiendikesksest vaatest lähtuvat:

 • keskendume uurimistöös patsientide ja tarbijate vajadustele;
 • seame esikohale patsientide ja tarbijate ohutuse;
 • tagame toodete kvaliteedi ja tarnete usaldusväärsuse.

Ausus

Otsuste langetamisel tuleb alati lähtuda sellest, mis on õige meie patsientide ja tarbijate jaoks.

Et juhinduda normidest, mille järgimist meilt õigustatult oodatakse, tuleb meil:

 • tegutseda seaduskuulekalt ja ausalt ning järgida seadusi, määrusi ja tegevuspõhimõtteid;
 • julgustada töötajaid teatama kõigest, mis tundub vale või on meie väärtustega vastuolus;
 • seada realistlikke eesmärke ja pidada oma lubadustest kinni;
 • otsida põhimõtteid, mitte seaduselünki;
 • innustada töötajaid kahtluste korral abi otsima.

Lugupidav suhtumine inimestesse

Me toetame ja innustame oma töötajaid, et aidata neil anda endast parim ning olla oma töös edukad. Selles on keskne osa meie igapäevasel töökultuuril, mille aluseks on järgmised põhimõtted:

 • tagame turvalise töökeskkonna;
 • püüame aktiivselt toetada ja väärtustada meie rahvusvahelises töötajaskonnas esindatud erinevaid teadmisi, vaatenurki, kogemusi ja käitumisviise. Kasutame antud teadmisi oma tegevuses parimal moel;
 • loome usaldusliku õhkkonna, kus ei ole tarvis karta  probleeme ega küsimuse tõstatamist.

Läbipaistvus

Meie üleilmne tegevus peab võimalike raskustega toimetulekuks pidevalt arenema ja sama kehtib ka meie ärikultuuri kohta, milles on suur osa läbipaistvusel. Läbipaistvus tähendab meie jaoks ausust selles, mida ja kuidas me teeme ning kuidas me väljakutsetega silmitsi seisame.

Selle saavutamiseks püüame:

 • tagada, et igasugune edastatav suuline või kirjalik teave oleks aus ja tõene ning mitte eksitav või ebatäielik;
 • pakkuda ajakohast, asjakohast ja täpset teavet;
 • võtta vajaduse korral vastutust;
 • edastada kiiresti olulist teavet.