Privaatsus

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

 

Viimati muudetud 25. mail 2018

Peame teie usaldust oluliseks!

Soovime, et oleksite teadlikud, millist isiklikku teavet võime teie kohta koguda, kui suhtlete GlaxoSmithKline'i kontserni kuuluvate äriühingutega (edaspidi „GSK“ või „meie“), kuidas me teie isikuandmeid kasutame ning neid turvaliselt hoiame.

Isikuandmete puutumatust käsitlevas teates on selgitatud:

 • milliseid isikuandmeid teie kohta kogume;
 • kuidas me teie isikuandmeid kasutame;
 • mis alustel me teie isikuandmeid kasutame;
 • kui kaua me teie isikuandmeid säilitame;
 • et võime jagada teie isikuandmeid teistega ja neid rahvusvaheliselt edastada;
 • kuidas me teie isikuandmeid kaitseme;
 • millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega;
 • mida teha, kui te ei soovi meile oma isikuandmeid esitada; ja
 • kuidas me kasutame küpsiseid ja kust leida lisateavet.

Võime isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet aeg-ajalt muuta. Seega soovitame teil see isikuandmete puutumatust käsitlev teade regulaarselt üle vaadata.

Kui teil tekib küsimusi, võtke meiega ühendust kontaktide lehel toodud andmete kaudu.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Isikuandmed, mida kogume, kui suhtlete meiega selle veebilehe kaudu, on muu hulgas järgmised:

 • teave, mida meile esitate, näiteks:
  • teie nimi ja kontaktandmed;
  • GSK-le saadetud e-kirjad;
  • registreerimisvorm, kui registreerute veebiülekande sündmusele; ja
  • teie vastused kõigile küsimustikele, milles võite soovida osaleda;
 • tehniline teave, nt küpsiste kasutamise kaudu, nagu:
  • teie toiminguid käsitlevad andmed, näiteks millal veebilehel vormi täitsite;
  • teave veebilehe külastamise kohta, sealhulgas kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi tüüp, juurdepääsuajad, vaadatud leheküljed, klõpsatud internetiaadressid, teie IP-aadress ning leheküljed, mida olete külastanud enne ja pärast veebilehe vaatamist;
  • sotsiaalmeedia jälituspiksel, mis võimaldab platvormidel, nagu Facebook ja Twitter, suhelda selle veebilehega ning anda teie tegevuse kohta tagasisidet;
  • seadet käsitlev teave, sealhulgas ainulaadne seadme identifikaator, riistvara mudel, operatsioonisüsteem ja versioon ning mobiilsidevõrgu teave.

Isikuandmed, mida kogume teisi veebilehti jälgides, võivad sisaldada teie avalikke isikuandmeid, näiteks kui jälgime avalike platvormide digivestlusi, et mõista, mida inimesed räägivad meist või farmaatsiatööstusest üldiselt. Võime kombineerida teavet, mida oleme kogunud eri allikatest.

Isikuandmed, mida kogume siis, kui teavitate ühe meie tootega seotud võimalikust ravimi kõrvaltoimest, võivad sisaldada sellist teavet nagu teie sugu, sünniaeg ja terviseandmed.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Võime kasutada teie isikuandmeid, et: 

 • anda teile teavet ja pakkuda teenuseid, sealhulgas:
  • veebisündmused, näiteks veebiülekanded;
  • meie pressiteated;
  • tööpakkumised;
  • finantstulemused;
  • nõuanded ja abistav teave ning turundusteated meie toodete ja teenuste kohta. Palume turunduseks alati nõusolekut, kui see on seadusega kohustuslik;
 • teiega ühendust võtta ja suhelda, sealhulgas:
  • vastata teie taotlustele (näiteks kui kandideerite tööle);
  • edastada tähtsaid teateid ja uuendusi, näiteks meie tingimuste ja põhimõtete muutused, turvahoiatused ning haldusteated;
 • juhtida oma tegevust, sealhulgas:
  • vastata teie teavitustele seoses võimaliku ravimi kõrvaltoimega, mida võib seostada meie tootega, ja jälgida meie toodete ohutust;
  • järgida kohaldatavaid seaduseid, määruseid ja juhiseid;
  • järgida seadusandjate, valitsuste, kohtute ja õiguskaitseorganite nõudeid või taotlusi;
  • uurida kasutajate ebaseaduslikku või kahjustavat käitumist ja võtta selle vastu meetmeid;
 • parandada igapäevategevust, sealhulgas:
  • ettevõtte sees, näiteks auditeerimine, andmete analüüs ja teadusuuringud, et aidata meil pakkuda ning täiustada GSK digiplatvormi, sisu ja teenuseid;
  • jälgida ja analüüsida trende, kasutust ning tegevust seoses meie toodete ja teenustega, et mõista, millised meie digiplatvormi osad ning teenused pakuvad enim huvi ja täiustada meie platvormide disaini ning sisu;
  • täiustada meie tooteid ja teenuseid ning suhtlust teiega;
  • (kui kohaldatakse) tagada, et meil on teie kohta ajakohane teave.

Mis alustel me teie isikuandmeid kasutame?

Andmekaitseseadustes on sätestatud palju põhjuseid, miks ettevõte võib teie isikuandmeid koguda.

Meie kasutame isikuandmeid järgmistel põhjustel:

 • seaduslikul äriotstarbel: kasutame teie isikuandmeid, et suhtlus teiega oleks asjakohasem ja isikustatum ning teie kogemus meie toodete ja teenuste kasutamisel oleks tõhusam. Lisaks aitab see meil oma äritegevust juhtida ja täiustada ning vähendada teile pakutavate teenustega seotud tõrkeid;
 • et täita lepingut, milles olete osaline: meil võib olla vaja teie isikuandmeid töödelda, et pakkuda teie soovitud teenust või toodet;
 • et täita meie seaduslikke kohustusi ja teisi teabenõudeid: meile on tähtis, et suudame järgida seadusi, määrusi ja suuniseid ning siin sätestatud teisi taotlusi ja nõudeid. Need mõjutavad seda, kuidas me juhime oma ettevõtet ning aitame muuta oma tooted ja teenused võimalikult ohutuks;
 • olete andnud oma nõusoleku:mõnikord on vaja teie nõusolekut, et saaksime kasutada teie isikuandmeid ühel või mitmel eeltoodud põhjusel. Vaadake lõiku „Teie õigused seoses teie isikuandmetega“, et saada teavet teie õiguste kohta, kui me töötleme teie teavet teie nõusoleku alusel.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid seadusega ettenähtud aja ja nii kaua kui vaja seoses GSK-d käsitleva kohtuasja või uurimisega. Muidu säilitame teie isikuandmeid:

 • nii kaua kui vaja, et anda teile ligipääs teenustele, mida olete soovinud;
 • nii kaua kui vaja, et saaksime teie esitatud küsimusele või saadetud taotlusele vastata. 

Võime jagada teie isikuandmeid teistega ja neid rahvusvaheliselt edastada

Võime jagada teie isikuandmeid järgmiste osapooltega:

 • GSK kontserni liikmed ning
 • järgmised usaldusväärsed kolmandad isikud:
  • meie agendid ja tarnijad, sealhulgas need, kes pakuvad meile tehnoloogiateenuseid, näiteks andmeanalüüs, majutus ja tehniline tugi;
  • meie kvalifitseeritud nõustajad, audiitorid ja äripartnerid;
  • seadusandjad, valitsused ja õiguskaitseorganid;
  •  muud kolmandad isikud, kes on seotud meie äritegevuse ümberkorraldamisega.

Teie isikuandmeid võivad töödelda GSK, selle sidusettevõtjad ja GSK usaldatavad kolmandatest isikutest teenusepakkujad väljaspool teie koduriiki. Riikides, kuhu teie isikuandmeid saadetakse, ei pruugi andmekaitseseadused olla võrdväärsed või pakkuda samaväärset kaitset kui teie koduriigis.

Võtame kasutusele vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitse, kui need edastatakse teie koduriigist väljapoole, järgides kohaldatavaid andmekaitset ja privaatsust käsitlevaid seadusi. Need meetmed hõlmavad andmete edastamise kokkuleppeid, kus on sätestatud andmekaitse tüüptingimused või GSK siduvad ettevõtluseeskirjad. Lisateavet andmete edastamise kokkulepete kohta leiate siit ning siin on GSK siduvad ettevõtluseeskirjad.

Teie isikuandmete kaitsmine

Me kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -toiminguid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volitusteta juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise, muutmise ning hävitamise eest, järgides andmekaitset ja privaatsust käsitlevaid seaduseid. Näiteks, kui me jagame teie isikuandmeid ettevõtteväliste tarnijatega, võime koostada kirjaliku lepingu, millega teenusepakkuja kohustub hoidma teie isikuandmeid salajasena, samuti võime kasutusele võtta vajalikke turvameetmeid, et hoida teie isikuandmeid turvaliselt.

Meile teabe esitamine interneti või mobiiltelefoni teel ei pruugi olla täielikult turvaline ja selline teabe edastamine toimub teie vastutusel. 

Veebilehed, mida me ei oma ega kontrolli 

Aeg-ajalt võime esitada linke veebilehtedele või mobiilirakendustele, mida me ei oma ega kontrolli. Antud isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei kehti nende veebilehtede kohta. Kui otsustate neid veebilehti kasutada, kontrollige palun igal veebilehe ja mobiilirakenduse kohta kehtivaid õigusteatisi ning isikuandmete kaitset käsitlevaid avaldusi, et mõista nende privaatsuspõhimõtteid. 

Millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega

Andmekaitseseadustes on sätestatud hulk õigusi seoses teie isikuandmetega.

Teil võib olla õigus:

 • küsida GSK-lt juurdepääsu oma isikuandmetele, mida GSK teie kohta säilitab;
 • paluda oma isikuandmeid parandada ja/või need kustutada;
 • paluda oma isikuandmete töötlemist piirata või esitada töötlemise suhtes vastuväiteid;
 • võtta tagasi oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks (kui GSK töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel);
 • taotleda, et saate teiselt organisatsioonilt oma GSK-le esitatud isikuandmed masinloetavas vormis või et need saadetakse sellele organisatsioonile;
 • esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitseasutusele, kui teie õigusi rikutakse või kui olete oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tõttu kannatanud.

Kui soovite oma õigusi kasutada, andke meile palun sellest teada, võttes meiega ühendust kontaktide lehel toodud andmete kaudu.  

Mida teha, kui te ei soovi meile oma isikuandmeid esitada?

Kui teile on antud võimalus meiega oma isikuandmeid jagada, võite alati otsustada seda mitte teha.

Kui keeldute oma isikuandmete töötlemisest või olete andnud töötlemiseks oma nõusoleku ning soovite selle hiljem tagasi võtta, austame seda valikut oma seaduslike kohustuste kohaselt. See võib tähendada, et me ei pruugi suuta teha vajalikke toiminguid, saavutamaks lõigus „Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?“ toodud eesmärke või et te ei saa meie pakutud teenuseid ja tooteid kasutada.

Küpsised ja muu tehnoloogia

Veebileht kasutab küpsiste tehnoloogiat, mis võimaldab veebilehel tunda teid ära ja reageerida teile kui isikule. Teil on võimalik küpsised vastu võtta või neist keelduda. 

Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid eesmärgipäraselt toimida, seega võib see mõjutada teie veebilehe kasutamise kogemust. Lisateavet küpsiste kohta saab meie Küpsiste kasutamise põhimõtetest

Võtke meiega ühendust

 Kui teil on selle isikuandmete puutumatust käsitleva teate kohta küsimusi või ettepanekuid või soovite oma õigusi kasutada, võtke palun ühendust kohaliku GSK ettevõttega, kasutades alltoodud kontaktandmeid.

Ühendkuningriik

Kui soovite võtta GSK-ga ühendust Ühendkuningriigis, helistage numbrile 0808-234-6680.

USA

Kui soovite võtta GSK-ga ühendust USAs, helistage numbrile 1-866-475-3844.

Muu maailm

Eri riikide kontaktandmed leiate meie üleilmsest kontaktide registrist

Vastutav töötleja 

GlaxoSmithKline Services Unlimited ja GlaxoSmithKline'i sidusettevõtja selle veebilehe riigis on teie isikuandmete vastutavad töötlejad.

GSK sidusettevõtjate loetelu ja GSK ELi andmekaitseametniku kontaktandmed leiate siit.