Teavita võimalikest kõrvaltoimetest

Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO) defineerib ravimi kõrvaltoimet kui kahjulikku ja soovimatut reaktsiooni ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste annuste kasutamisel.

Ravimite kõrvaltoimete registreerimine võimaldab ühendada arstide kogemuse, mis saadakse ravimi kasutamisel suuremal hulgal ja erinevatel patsientidel. See loob võimaluse harvaesinevate, kuid ohtlike toimete avastamiseks, mis on olulised hinnangu andmiseks ühe või teise ravimi eelistest ja puudustest. Kokkuvõttes aitab kõrvaltoimetest teavitamine tagada parima raviviisi. 

Hea patsient!

Kui teil tekib ravimit kasutades ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Ravimiameti kodulehe kaudu siin.

Samuti võite kõrvaltoime teavitamiseks ühendust võtta GSK Eesti esindusega, helistades telefonil 667 6900 või saates kirja e-posti aadressile estoniansafety@gsk.com. 

Hea tervishoiutöötaja!

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Palume teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Kõrvaltoimest võite teavitada ka GSK esindust, helistades telefonile 667 6900 või saates e-kirja aadressile estoniansafety@gsk.com.