Patsiendiorganisatsioonide toetamine

Patsiendiorganisatsioonid on sõltumatud mittetulundusühingud, mille on loonud patsiendid, hooldajad, perekonnaliikmed või tervishoiutöötajad.

Patsiendiorganisatsioonid pakuvad oma liikmetele teavet nende haiguse kohta ja juhendavad, kuidas sellega elada. Nad suhtlevad tervishoiuteenusepakkujate, valitsusasutuste ja meediaga, et edendada patsientidele pakutavat ravi ja teenuseid. Samuti veavad kampaaniaid, et juhtida tähelepanu probleemidele, mis mõjutavad patsientide ja nende hooldajate elukvaliteeti.

Patsiendiorganisatsioonid on GSK-le olulised partnerid, kellega lävimine aitab GSK-l tagada patsiendikesksust. GSK jaoks on oluline, et tervishoiusüsteem keskenduks haiguste ennetamisele, ravimisele ja haigustega toimetulekule, samuti patsientidele kvaliteetsete ravimitele juurdepääsu tagamise ning tervishoiuteenuste ja haigusalase teabe võimaldamise.

Koostöö põhimõtted patsiendiorganisatsioonidega 

Sõltumatus

Kumbki osapool ei tohi ohustada teise poole ausust ega sõltumatust. Patsiendiorganisatsioonile jääb vabadus oma liikmete parimaid huvisid silmas pidades rahastust vastu võtta või sellest keelduda. GSK julgustab patsiendiorganisatsioone säilitama häid suhteid teiste organisatsioonide ja ettevõtetega. Samuti ei eelda GSK oma ravimite toetamist.


Läbipaistvus kui aluspõhimõte

Kõik Patsiendiorganisatsioonidega ja konkreetsete projektide rahastusega seotud andmed avalikustatakse GSK kodulehel (www.gsk.ee). GSK-l on võimalik rahastada patsiendiorganisatsiooni maksimaalselt 25% ulatuses organisatsiooni aastasest kogutoetuste summast, samuti rahastab GSK vaid neid projekte, mille eesmärgid on eelnevalt määratletud. Mistahes koostöö puhul patsiendigruppidega koostatakse kirjalik kokkulepe, et mõlemad pooled oleksid teadlikud teineteise ootustest. Selles sätestatakse koostöö eesmärk, projekti(de) konkreetsed eesmärgid, vastutused, rahastus, etapid, järelvalvekord, vaidluste lahendamine ja koostöö lõpetamise viisid.


Usaldus ja vastastikune austus

GSK näitab oma usaldusväärsust ja häid juhtimistavasid läbi teineteise poliitikate, eesmärkide ja vastastikuse ning avatud mõistmise. Koostöö põhineb võrdsusel ja selle eesmärgiks on ühiselt määratletud tulemused. Teabe pärimisel tagab GSK info turustatavate ravimite kohta.


Püsivad pikaajalised töösuhted

Projekti(de) ajalised raamistikud peavad olema selged ja loodud selliselt, et tulemused on püsivad ka pärast töösuhte lõppu. Regulaarne omavaheline suhtlus on vajalik, et tagada töösuhte soovitud arengusuund ja säilitamine aja jooksul. Mis tahes kolmanda poole osalus peab lähtuma meie standardsest töökorrast ja põhimõtetest ning tuleb enne heaks kiita.


Lähtumine kohalikest seadustest

Mis tahes koostöös patsiendiühendustega lähtub GlaxoSmithKline alati kohalikest seadustest ja eetilistest standarditest. Koostöös patsiendigruppidega järgivad GSK töötajad ettevõtte ulatuslikku standardset töökorda, et tagada läbipaistvuse ja aususe kõrgeim tase. Kõik suhted peavad põhinema vastastikusel usaldusel ja austusel.

GSK kui organisatsioon on fokusseerunud HIV- ja hingamissüsteemi ravimitele ning vaktsiinidele. Nimetatud fookusaladest lähtutakse ka rahastamisotsuste tegemisel. 

GSK toetus MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustikule

GSK toetus MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustikule

MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik

MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku põhikiri võeti vastu 2005. aastal. EHPV on üle-eestiline vabatahtlik ühendus ühendamaks HIV-positiivseid inimesi ning nende lähedasi ning selle peamiseks eesmärgiks on HIV-positiivsete inimeste ja nende lähedaste elukvaliteedi tõstmine.


GSK Eesti OÜ toetus 2016. aastal

2016. aastal toetas GSK MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustikku kokku  2900 euroga, mis jagunes järgmiste projektide vahel:

  • 1500 euro suurune toetus HIV positiivsetele patsientidele psühholoogilise nõustamisteenuse osutamiseks Ida-Virumaal ja HIV kiirtestimise läbiviimiseks;
  • 1400 euro suurune toetus konverentsil „21st International AIDS Conference“  osalemiseks (Durban, Lõuna Aafrika Vabariik).

 
GSK-poolne toetus moodustas vähem kui 25% EHPV aasta eelarvest.

 

EE/COM/0002/17

Sulge