Sõltumatu meditsiinilise haridusteenuse toetamise taotlejale

Sõltumatu meditsiinilise hariduse projektide toetamise taotluste aktsepteerimise kriteeriumid

 

GSK vaatab kõiki taotlused läbi ja hindab, kas need vastavad standardsetele kriteeriumidele, sealhulgas hindab, kas kavandatud kulud on kooskõlas riigi keskmiste samalaadsete tegevuskuludega.  GSK jätab endale õiguse teha ettepaneku kulude kohandamiseks, kui need ei erine märkimisväärselt turu keskmisest.

Kõik taotlused haridusalase tegevuse toetamiseks peavad allpool esitatud nõuetele vastama.

 Vastavus 

Kõik taotlusi haridustegevuse toetamiseks vaadatakse läbi, hinnates projektide täielikkust ja kvaliteeti, samuti kavandatud projekti potentsiaalset mõju patsientide tervise parandamisel. Taotluse esitajad taotlejad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 •  Pakkumised peavad olema kaubanduslikust mõjust sõltumatud, haridusprogrammi sisu peab olema õiglane, tasakaalustatud ja mitte reklaamiv.
 • Haridus peab olema seotud haiguste või terapeutilise valdkonnaga, milles GSK-l on Leedus registreeritud tooteid.
 • Eelarve peab olema esitatud konkreetse projekti jaoks ja jagatud erinevatesse kulude lahtritesse, tuues ära ka kulu liigid.
 • Võimalusel peab haridusprogrammi sisu olema akrediteeritud vastavate asutuste poolt, mis kinnitavad, et sisu ei ole reklaami iseloomuga.
 • Taotlejad peavad nõustuma GSK läbipaistvuse ja IFPA/EFPIA edastatud väärtuste avalikustamise nõuetega. GSK avalikustab kõik tervishoiuasutusele hariduslikuks tegevuseks antud toetused ja jätab endale õiguse avaldada kokkuvõtteid toetatud haridusalaste algatuste ja haridustegevuse tulemuste kohta.
 • Taotlus peab sisaldama andmeid selle kohta, kuidas tehakse kindlaks ja käsitletakse võimalikke huvide konflikte. Isikud, kes on seotud haridusprogrammi sisu ettevalmistamisega, peavad avalikustama mis tahes rahalised suhted, mis võivad tekitada huvide konflikti. Teatud huvide konflikti avaldamata ja/või lahendamata jätmine tühistab taotleja õiguse toetuse saamiseks.

 

Tervishoiuspetsialistide kindlaks tehtud haridusvajadused 

Taotluses tuleb ära tuua tõenditel põhinevad praktilised puudused, mis mõjutavad patsientide tervist vastavas ravivaldkonnas. Selgelt peavad olema märgitud lahknevused praeguste tavade ja tõenduspõhiste parimate tavade standardite vahel, mis tõestavad tervishoiutöötajatele koolitusvajadust.

 Haridusvajaduste hindamise näited võivad olla intervjuud ekspertidega, tervishoiutöötajate küsitlused, teadusväljaannete ülevaated, patsientide haiguslugude audit või riiklik kokkulepe.

 

 Haridustegevuse mudel

Taotluses peavad olema selgelt määratletud konkreetsed, mõõdetavad koolituseesmärgid, mis on kooskõlas tervishoiuspetsialistide koolitusvajadusega ja eeldatav teadmiste või oskuste suurenemine. Kavandatavad algatused peavad olema interaktiivsed, uuenduslikud ning suunatud tervishoiuspetsialistide erialateadmistele, oskustele, tavadele ning lõppeesmärgina parandama patsientide tervist.

 

Projektides tuleb arvestada sihtgrupis osalejate koolitusvajadustega ja eelistustega, mis võivad olla nt mitmekordsed koolitusprogrammid või sihipärased multidistsiplinaarsed interneti õpikeskkonnad. Ükskõik milline väljaõppe vorm valitakse, tuleb esitama mõistlikud argumendid, miks see just sellisel kujul valiti.

 

Haridustegevuse tulemuslikkus

Projekti haridusalase tegevuse tulemused peavad olema mõõdetavad. Tulemuste hindamisel tuleb järgida vähemalt 3. Moore mudeli taset (vt. tabelit).

 

Education outcomes

Description

Source of data

Community Health (Level 7)

The degree to which the health status of a community of patients changes due to changes in the practice behaviour of participants

Objective: epidemiological data and reports

Subjective: community self-report

Patient Health (Level 6)

The degree to which the health status of patients improves due to changes in the practice behaviour of participants

Objective: health status measures recorded patient charts or administrative databases

Subjective: Patient self-report of health status

Performance (Level 5)

The degree to which participants do what the CME activity intended them to be able to do in their practices

Objective: observation of performance in patient care setting, patient charts, administrative databases

Subjective: self-report of performance

Competence (Level 4)

The degree to which participants show in an educational setting how to do what the CME activity intended them to be able to do

Objective: observation in education setting

Subjective: self-report of competence, intention to change

Learning procedural knowledge (Level 3b)

The degree to which participants state how to do what the CME activity intended them to know how to do

Objective: pre-and post test of knowledge

Subjective: self-report of knowledge gain

Learning declarative knowledge (Level 3a)

The degree to which participants state what the CME activity intended them to know how to do

Objective: pre- and post tests of knowledge

Subjective: self-report of knowledge gain

Satisfaction (Level 2)

The degree to which the expectations of the participants about the settings and delivery of the CME activity were met

Questionnaires completed by attendees after CME activity

Participation (Level 1)

The number of physicians and others who participated in the CME activity

Attendance records

Tabel kasutatud art. Moore, D., JCEHP, 29

Samuti tuleb nimetada tegevuskava kuidas õppetegevused avalikustamise ja nende hinnangute tulemuste kajastamiseks, et nendega saaks tutvuda võimalikult palju tervishoiu spetsialiste.

 

Kuidas taotleda?

Taotluste esitamise tähtaeg 2017. aastal: kuni 31. oktoober

Otsustest kavandatud projektide toetamise kohta teavitatakse taotlejaid 4 nädala jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva.

Ennekõike lugege läbi iga dokumendi rida, veenduge, et teil on võimalus sõltumatuks meditsiinihariduseks toetust taotleda:

Teie organisatsioon vastab GSK kodulehel loetletud nõuetele, mis on esitatud sõltumatu meditsiinihariduse tegevuse osutajatele

 • Kui teie organisatsioon pakub nii turundus-, kui ka haridusteenuseid, tuleb esitada tõendid, et haridusalane tegevus on eraldatud turundusest ja muudest ärihuvidest

Taotlus on seotud GSK poolt määratud terapeutilise valdkonnaga.
Täidetud on järgmised vastavusnõuded:

 • Haridusprogramm on ilma kaubandusliku mõjuta, sisu ei ole reklaamiga seotud, on õiglane ja tasakaalustatud
 • Huvide konfliktid on määratletud ja avalikustatud
 • Eelarve koostatakse konkreetse projekti jaoks ja esitatakse üksikasjalikult kulude liikide järgi
 • Osutaja nõustub GSK läbipaistvuse nõuetega, mis on sätestatud eelpool vastavuse osas

Taotlusel on asjakohane, tõenditel põhinev haridusliku vajaduse hinnang.
Taotluses on põhjendatud, kuidas valiti haridusalase tegevuse vorm / mudel.
Taotlusel on kirjeldatud, kuidas mõõdetakse haridusliku projekti tulemusi vastavalt Moore'i mudelile.
Taotluses täpsustatakse tegevused, millega kavandatakse tutvustada haridusliku tegevuse hindamise tulemusti laiemale tervishoiutöötajate auditooriumile.

 

Vormi täitmiseks saab alla laadida taotluse siit.

Printige täidetud vorm välja ja lisage projekti toetamistaotlusele. Taotlus peab olema kirjutatud vabas vormis, sisaldama projekti olemust, planeeritud tegevusi ja/või etappe. Taotlus peab sisaldama üksikasjalikku eelarve põhjendatust ja muud olulist teavet, kuidas kavandatav projekt vastab sellel veebilehel äratoodud kriteeriumitele.

 

e-post: estonia@gsk.com

Aadress: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn

Telefon: +372 667 6900

Täiendava info saamiseks pöörduge palun GlaxoSmithKline Eesti OÜ poole ülalmainitud kontaktidel.