Töötamine GSK-s

Meie eesmärk on luua inimesi kaasav töökeskkond, kus töötajaid julgustatakse ettevõtte arengusse panustama. Määravaks on ka GSK investeeringud arendustegevusse, meie suhtumine paindlikkusse töötamisse ja ettevõtte uuenduslikud ohutus-, tervishoiu- ning heaoluprogrammid.

Kaasav keskkond tähendab uusi teadmisi, vaatenurki, kogemusi ja töövõtteid, mis suurendavad loomingulisust ning uuenduslikkust, tuues sel moel kasu äritegevusele tervikuna. Me anname kogu maailmas tööd 101 000 inimesele 150 riigis.

Töötajate kaasamine ja arendamine

Soovime, et iga GSK töötaja tunneks, et on oma töö ja kolleegidega seotud ning mõistaks oma mõju ettevõtte tulemuslikkusele ja ärisihtide saavutamisele. Teame, et meie töötajate üks olulisi motivaatoreid on see, kui nad saavad oma tööga inimeste tervislikku heaolu positiivselt mõjutada.

Pakume kõikidele oma töötajatele erinevaid õppimis- ja arenguvõimalusi. Julgustame oma töötajaid osalema töökohapõhises õppes – mida toetavad omakorda erinevad koolitusprogrammid, samuti meie organisatsiooni vabatahtliku töö võimalused.  Meie uus üleilmne töötulemuste süsteem aitab GSK töötajatel seada sihte, mis on ühildatud GSK strateegiate elluviimisega ning ootustega. Ühtviisi tähtsad on nii tulemused kui ka see, kuidas tulemusteni jõutakse.

Paindlik töösse suhtumine võimaldab meil ettevõttesse tuua ja siin hoida vajalikke ning andekaid töötajaid. Selleks pakume töötajatele paindlikku tööaega, osalise töökoormusega töötamise võimalust, samuti võimalust töötada erinevates kohtades.

Kaasav ja mitmekesine töökeskkond

Kaasava tööandjana õnnestub meil tööle meelitada, siin hoida ja motiveerida inimesi, kes peegeldavad GSK-d ümbritsevaid kogukondi. 

Soovime parandada organisatsioonis soolist tasakaalu. Keskendume jätkuvalt naiste jaoks juhtivate ametikohtade loomisele.

Erinevate turgudel tegutsemiseks, kaasame oma ridadesse andekaid erineva kultuuri- ja etnilise taustaga inimesi. Kontserni juhatusse kuuluvad kuue rahvuse esindajad ja meie kasvavatel turgudel, Aasia ning Vaikse ookeani piirkonnas ja Jaapanis värvatud inimesed moodustavad GSK tööjõust kokku 43%.

Ühtlasi tegeleme puuetega inimeste töövõimaluste loomise ja nende vajadustest arusaamisega. GSK üleilmne puuetega inimeste nõukogu (Global Disability Council) on välja selgitanud erinevad võimalused, kuidas parandada töökohal puuetega inimeste kindlustunnet.

GSK on seotud ka kohalike algatustega, mis kaasavad puuetega inimesi värbamisprotsessi. Näiteks programmi Project Search kaudu võeti Ühendkuningriigis tööle 12 õpiraskustega noort, et toetada üleminekut õpingutelt töötamisele. Alates 2012. aastast on 60% GSK-s praktika läbinud õpilastest ka ettevõttes tööd leidnud. Hetkel otsime võimalusi programmi Project Search alustamiseks ka teistes GSK asukohariikides.

Töötajate tervise, tööohutuse ja töövõime tagamine

Tagame oma töötajatele tervisliku ja ohutu töökeskkonna. Tänu GSK tervishoiu- ja ohutusprogrammidele saavad töötajad elada tervislikumat ning ohutumat elu nii tööl kui ka kodus. Pakume ennetavaid tervishoiuteenuseid, nõustamist, sportimisvõimalusi, mis aitavad parandada inimeste heaolu, ohutust ning töövõimet.

Soovime, et GSK oleks töötajate seas hinnatud ja eelistatud tööandja. Selle tagamiseks investeerime töötajate arendamiseks erineval tasandil suuri summasid, alates karjääri alustavatest töötajatest kuni tippjuhtideni välja. Lisateavet leiate meie karjäärilehelt.